192.168.1.1 Näme? 

Bu adres, ýerli enjamlaryňyzda ulanyp biljegiňiz, Modem, Router, we başga-da ähli akylly enjamlarda, öýüňizdäki sete birikdirilen enjamlary işletmek üçin ulanylýan bir adresdir. Muny bir web sahypasy diýip düşüniň, ýöne soňunda .com .net ýaly goşulmalary bolmadyk,  ýöne aslynda siziň bir baglanan ýerli websahypasydyr. 192.168.1.1 bütin dünýäde kabul edilen dünýewi bir adresdir. 

192.168.1.1 sahypasyna nädip ulaşyp bilerin? 

Ýokardaky mysalda görşüňiz ýaly browzeriň adres ýeriniň başynda www we soňunda .com we .net ulanylman göni bolşy ýaly 192.168.1.1 ýazýarys we enter düwmesine basýaryz. Bize bu ýerde belki-de bir giriş kody sorar. Bu kody ýazyp baglanan enjamy işledip bileris. Bu enjamlaryň kodlary aşakdaky ýaly bolup biler; 

  • Ulanyjy ady: admin / Parol: admin
  • Ulanyjy ady: Admin / Parol: Admin
  • Ulanyjy ady: admin / Parol: root

Eger ýokardaky kodlar işlemese we kodyňyzy bilmeýän bolsaňyz/ ýadyňyza düşmese aşakda görkezilişi ýaly “Enjam Modeliňiz” we “default login password” görnüşinde Googledan gözläp bilersiňiz. Googleda gözläniňizde şo barada çykjak netijelerde enjamyňyzyň kodyny arkaýyn tapyp bilersiňiz.(Aşakdaky nusgada Linksys x6200 modeli üçin bir barlag geçirilendir). 

Häli hem Girip bilmediňizmi? 

Bu gezek muny barlap göreliň. Modemiň arkasynda aşakdaky ýaly, üstünde nomerleri bolan bir bellik bolýandyr. Bu bellikde Username we Password görnüşindäki ýazgylar bardyr. Bulary ilkinji ädimde 192.168.1.1 sahypasyna giren wagtymyz barlap gören etabymyzda barlap bilersiňiz.

Bu kodlary barlap 192.168.1.1 sahypasyna täzeden girmäne çalyşyň.

Tapan kodlaryňyz häli hem işe ýaramadymy?

Enjamyňyzyň arkasynda kiçijik bir iňňäniň geçip biläýjek galyňlygynda bir deşik bardyr. Bu kiçi deşikden sokulyp biläýjek bir iňňe ýa-da diş çöpi ýaly bir zat bilen 5-15 sm içeridäki düwmä basyp duruň. Ýöne seresap boluň; bu edýän işiňiz enjamyňyzyň ähli sazlamalaryny täzeden düzýändir! Haýyş edýärin size başga bir çäre galmadyk ýagdaýynda bu işi barlap görüň! 

Iňňe bilen basyp durup täzeden başlanyňyzdan soň, internette gözleg ýerlerinden gözläp tapan kodlaryňyzy täzeden barlap görüň. Eger enjamyňyzyň gutysyny almadyk bolsaňyz, ulanyş şertleri size kömekçi bolar. Enjamlaryň ulanylyş şertlerinde 192.168.1.1 interfeýsiniň kody hökmany ýer alýandyr, haýyş edýärin üns bilen ulanylyş şertlerini okaň.